Kurier BPS

Zadzwoń +48 58 341 41 41

MENU

Przesyłki kurierskie

Dostarczamy nawet tego samego dnia

Kurier BPS

Regulamin serwisu międzynarodowego

Regulamin Świadczenia Międzynarodowych Usług Przewozowych

 

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

BUSINESS PACK SERVICE Arkadiusz Jarząb, z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 209, zwana dalej “BPS” zarejestrowaną na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 73777 wydanej przez Urząd Miasta w Gdańsku, REGON 191425599, NIP PL957-057-56-01 świadczy na zlecenie przedsiębiorców oraz osób prawnych nie będących przedsiębiorcami Usługi polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie międzynarodowym (zwane dalej w Regulaminie „Usługami”). BPS jest operatorem pocztowym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:

Awizo - zawiadomienie o nieudanej próbie doręczenia Przesyłki Odbiorcy lub nieudanej próbie odebrania Przesyłki od Nadawcy;

Cennik - wykaz pobieranych przez BPS opłat oraz dopłat za Usługi i Usługi dodatkowe;

Dokumenty - inne niż LP dokumenty dotyczące lub związane z Przesyłką, wydane BPS, w celu wykonania Usługi lub Usługi dodatkowej;

Pick&Return - usługa doręczenia do zlecającego - Usługa dodatkowa, świadczona w obrocie międzynarodowym na terenie Obszaru, polegająca na przyjęciu Przesyłki od innej osoby niż osoba zlecająca Usługę i doręczeniu jej do osoby zlecającej Usługę;

Płatnik - osoba lub podmiot gospodarczy opłacający zleconą Usługę, Usługi dodatkowe;

3Płatnik - usługa doręczenia między osobami trzecimi Usługa dodatkowa, świadczona w międzynarodowym na terenie Obszaru, polegająca na przyjęciu Przesyłki od innej osoby niż osoba zlecająca Usługę I doręczeniu jej do Odbiorcy innego niż osoba zlecająca Usługę;

Klient - odpowiednio: Nadawca, Odbiorca lub inna osoba zlecająca Usługę;

Kurier - osoba działająca w imieniu i na rzecz BPS, wykonująca część Usługi lub Usługi dodatkowej, na zasadach umowy i Regulaminu;

Lista Doręczeń - indywidualnie numerowane zlecenie BPS lub Partnera BPS, w formie papierowej lub elektronicznej, wskazujące Kurierowi ilość doręczanych Przesyłek, Miejsca Dostawy i informacje o Usługach dodatkowych, na której Odbiorca potwierdza odbiór Przesyłki;

Miejsce Dostawy - wskazane przez Klienta w LP miejsce doręczenia Przesyłki;

Miejsce Odbioru - wskazane przez Klienta miejsce przyjęcia Przesyłki w celu wykonania Usługi;

Nadawca - osoba, która wydaje przesyłkę BPS wraz z LP lub innymi dokumentami;

Odbiorca - wskazany w dokumencie LP podmiot, któremu ma być wydana Przesyłka w Miejscu Dostawy;

Obszar - wykaz krajów z i do których realizowane są przyjęcia i dostarczanie Przesyłek w obrocie międzynarodowym;

Paczka - rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta BPS do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia na podstawie LP. Wymiary Paczki nie mogą przekraczać: suma obwodu i najdłuższego boku: 3 metry, przy czym najdłuższy bok Paczki może mierzyć max 175 centymetrów, chyba że odrębne, pisemne ustalenia pomiędzy Klientem a BPS przed nadaniem Paczki stanowią inaczej. Waga brutto jednej Paczki nie może przekraczać 50 kg w obrocie międzynarodowym;

Paczka kurierska - Paczka o masie do 20 kg i wymiarach, z których żaden nie może przekroczyć 2 metrów, a suma obwodu i najdłuższego boku nie może przekroczyć 3 metrów; przy czym szerokość Paczki nie może przekroczyć 80 cm, a wysokość 60 cm;

Paczka towarowa - Paczka o masie powyżej 20kg, jednak nie więcej niż 31,5 kg
w obrocie krajowym i 50 kg w obrocie międzynarodowym i wymiarach, z których żaden nie może przekroczyć 2 metrów, a suma obwodu i najdłuższego boku nie może przekroczyć 3 metrów, przy czym szerokość Paczki nie może przekroczyć 80 cm, a wysokość 60 cm;

Partner BPS - przewoźnik z którym firma BPS ma podpisaną Umowę na wykonywanie usług kurierskich, spedycyjnych lub transportowych. Podmiot prowadzący zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi działalność, której przedmiot stanowi świadczenie usług w zakresie przewożenia i doręczania przesyłek bez pobrania gotówki, bez usługi „za pobraniem” oraz usług międzynarodowych (Usługi Przewoźnika) któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczania i doręczenia przesyłki;

Potwierdzenie nadania (LP) - dokument wystawiany przez Nadawcę, stanowiący dowód zawarcia Umowy o świadczenie Usługi i Usług Dodatkowych, a także przyjęcia Przesyłki przez BPS, na który składa się m.in. naklejka adresowa;

Preadvice–Service - Usługa powiadomienia – usługa powiadamiania Odbiorców za pośrednictwem SMS lub poczty e-mail o wykonywanej Usłudze i Usługach dodatkowych;

Przesyłka - wszystkie Paczki przyjęte przez BPS na podstawie jednej umowy w danym dniu w celu przemieszczania od jednego Nadawcy i doręczenia do jednego Odbiorcy;

Siła Wyższa - okoliczności, których BPS nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec;

Usługa dodatkowa - czynność związana z Usługą przyjętą do wykonania przez BPS na zlecenie Klienta, za którą BPS pobiera dodatkową opłatę;

Wykaz - szczegółowa lista warunków Usług oznaczonych od 10 do 70 oraz zasad regulowania należności za Usługi lub należności celno-podatkowych, obowiązujących w obrocie międzynarodowym;

Korekta paliwowa - dopłata ustalana w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych oleju napędowego i publikowana na stronach internetowych www.kurierbps.pl

Dopłata za doręczenie na wyspy - dopłata za doręczenie Przesyłki Międzynarodowej na wyspy;

Dopłata za odprawę celną - dopłata za dokonanie odprawy celnej;

Dopłata za anulowanie zlecenia - dopłata za anulowanie zlecenia wysyłki zleconej do odbioru lub już odebranej;

Dopłata za ręczne wprowadzenie danych - dopłata pobierana przez BPS za ręczne wprowadzenie danych Paczki do systemu, w przypadku nie dochowanie przez Klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązku przesłania danych Paczki drogą elektroniczną;

Dopłata za brak danych - dopłata pobierana przez BPS za nie dochowanie przez Klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązku przesłania danych Przesyłki drogą elektroniczną w dniu jej wydania;

Dopłata za wyjaśnienie adresu Odbiorcy - dopłata pobierana przez BPS za ustalenie prawidłowego adresu Odbiorcy;

Ubezpieczenie - Usługa podwyższenia limitu odpowiedzialności – usługa podwyższenia limitu odpowiedzialności dostępna dla klientów posiadających podpisaną stałą umowę z BPS;

Opłata za trzecie doręczenie - opłata pobierana przez BPS za trzecią próbę doręczenia Przesyłki podejmowaną na pisemny wniosek Nadawcy;

Opłata za magazynowanie - opłata pobierana przez BPS za przechowanie Przesyłki, naliczana do momentu zwrotu, doręczenia, przekodowania lub likwidacji Przesyłki, za każdy dzień roboczy od daty wystąpienia przeszkody w doręczeniu spowodowanej przyczynami leżącymi po stronie Klienta;

Opłata za likwidacjęPrzesyłki (Paczki) - opłata pobierana przez BPS za wykonanie czynności likwidacyjnych, obejmującą ryczałtowe wynagrodzenie, z wyłączeniem kosztów wynikających ze szczególnych właściwości likwidowanej Przesyłki (Paczki), w szczególności kosztów utylizacji odpadów, którymi BPS może dodatkowo obciążyć Klienta na podstawie dokumentu potwierdzającego poniesienie takiego kosztu;

Opłata za windykację należności - opłata pobierana przez BPS obejmująca koszty BPS, wynikłe z czynności podejmowanych na skutek opóźnienia w zapłacie na jego rzecz Opłat lub Dopłat;

Opłata za ręczną obsługę(NTT) - opłata pobierana przez BPS za ręczną obsługę Przesyłki (Paczki) niestandardowej w przypadku gdy Nadawca nie dopełnił obowiązku wynikającego z pkt. VI ust. 1 lit. n);

Opłata za zmianęusługi dodatkowej - opłata pobierana przez BPS za zmianę dyspozycji w zakresie usługi dodatkowej po nadaniu Przesyłki;

Taryfikator - wykaz opłat zdefiniowanych w Regulaminie, pobieranych przez BPS. Aktualny Taryfikator jest dostępny dla każdego Klienta we wszystkich Punktach Obsługi Klienta, a także na stronie internetowej BPS. BPS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian Taryfikatora, który obowiązywać będzie po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej BPS.

§ 3. ZAWARCIE I WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje przez przyjęcie przez BPS Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia wraz z dokumentem LP wystawionym przez Nadawcę, na którym BPS potwierdza jej przyjęcie. Dokument LP stanowi dowód zawarcia umowy, jej treści oraz przyjęcia Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia, a kopię tego dokumentu otrzymuje Nadawca. Nadawca podpisując dokument LP potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu (z którego wyciąg zamieszczono na stronie  www.kurierbps.pl) i że akceptuje wszystkie jego postanowienia, które tym samym stają się integralną częścią zawartej umowy; ponadto oświadcza, że zawartość Przesyłki jest właściwie i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana i opisana w dokumencie LP.

2. W przypadku obsługi Klientów BPS, nie przyjmuje do przemieszczenia Paczek, których wartość przewyższa równowartość 150 PLN, chyba że odrębne, pisemne ustalenia pomiędzy Klientem a BPS dokonane przed nadaniem Paczki stanowią inaczej. W przeciwnym razie rozumie się, iż rzeczywista i całkowita wartość Paczki w żadnym przypadku nie przekracza kwoty 150 PLN.

3. W przypadku obsługi Klientów BPS, regulujących należności za usługę gotówką BPS nie przyjmuje do przemieszczania Paczek, których wartość przewyższa równowartość 150 PLN, chyba że odrębne, pisemne ustalenia pomiędzy Klientem a BPS przed nadaniem Paczki stanowią inaczej. W przeciwnym razie rozumie się, iż rzeczywista i całkowita wartość Paczki w żadnym przypadku nie przekracza kwoty 150 PLN.

4. Klient zlecając BPS Usługę wyraża zgodę na świadczenie Usług i Usług dodatkowych w oparciu o postanowienia Regulaminu, stanowiące ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień art. 384 K.c. Klient może zapoznać się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu na stronie internetowej www.kurierbps.pl

5. Kurier odbierający Przesyłkę nie jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian lub uzupełnień warunków określonych w Regulaminie oraz Umowie.

6. BPS nie jest związany ustnymi lub pisemnymi instrukcjami poczynionymi przez Klienta lub Kuriera na Przesyłce, w tym w szczególności na LP, sprzecznymi z przepisami prawa, Umową lub warunkami zawartymi w Regulaminie.

7. BPS jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn oraz do odmowy wykonania zlecenia, jeżeli stanowiłoby to naruszenie prawa, Umowy lub Regulaminu.

8. Dokonanie przez Klienta zmiany dyspozycji w zakresie Usługi lub Usług dodatkowych następuje wyłącznie w formie pisemnej i po okazaniu BPS kopii dokumentu LP. W takim przypadku BPS zastrzega sobie prawo do nie doręczenia przesyłki w uzgodnionym terminie.

9. Przekazanie paczki o rozmiarze lub wadze większych niż wskazane w pkt. II Regulaminu, jak i zlecenie Usługi dodatkowej o wartości wyższej niż 150 PLN. Przesyłki zostaną zwrócone do Nadawcy na jego koszt w terminie trzech dni roboczych. BPS zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy i zwrotu takiej Paczki do Nadawcy z jednoczesnym obciążeniem Nadawcy dopłatą wynikającą z różnicy wyższej wagi lub wymiarów aniżeli zadeklarowana przez Zleceniodawcę w zleceniu transportowym, bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

§ 4. WYNAGRODZENIE

1. Wysokość wynagrodzenia (opłat) BPS za świadczenie Usługi i Usług dodatkowych, a także wykonywania innych czynności określona jest w Cenniku oraz Taryfikatorze. Aktualny Cennik, Taryfikator BPS jest dostępny dla każdego Klienta we wszystkich Biurach Obsługi Klienta BPS, a także na stronie internetowej BPS. BPS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian Cennika, Taryfikatora, który obowiązywać będzie po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej BPS.

2. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi i Usług dodatkowych, powinny być uiszczane przez Klienta gotówką z góry, najpóźniej w chwili przyjęcia Przesyłki przez Kuriera (lub Biuro Obsługi Klienta), albo odpowiednio w chwili doręczenia Przesyłki przez Kuriera do Odbiorcy (lub w chwili odbioru przez Odbiorcę w Biurze Obsługi Klienta), chyba że w umowie uzgodniono inaczej.

Należności z tytułu świadczenia Usług i Usług dodatkowych, usług Agencji Celnej winny być wnoszone przez Klienta gotówką lub przelewem w chwili przyjęcia Przesyłki przez Kuriera lub odpowiednio doręczenia Przesyłki przez Kuriera Odbiorcy, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Jeżeli w umowie ustalono odroczony termin płatności, a Klient popadnie w opóźnienie z zapłatą wynagrodzenia za wcześniej wykonane usługi, wówczas wynagrodzenie za nowo zlecane Usługi i Usługi dodatkowe jest należne jednocześnie z przyjęciem do wykonania Usługi przez BPS, chyba że ten ostatni postanowi inaczej.

3. BPS przysługuje prawo zatrzymania na wszelkich Przesyłkach Klienta znajdujących się w posiadaniu BPS, w celu zabezpieczenia wszystkich roszczeń przysługujących BPS wobec Klienta bez względu na tytuł. BPS może także wstrzymać świadczenie Usług wynikających z Umowy do czasu spełnienia świadczeń przez Klienta, z którymi znalazł się on w opóźnieniu.

4. BPS przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy od momentu jej przyjęcia do momentu jej doręczenia.

5. W przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia Usług i Usług dodatkowych, BPS przysługuje prawo do zatrzymania należności Klienta do momentu zapłaty lub do potrącenia przysługującej BPS wierzytelności z należności Klienta,

6. BPS przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia Usług i Usług dodatkowych.

7. BPS przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie należności z tytułu świadczenia Usług I Usług dodatkowych oraz obciążania Klienta kwotami stanowiącymi koszt windykacji tych należności.

8. Nadawca przesyłki międzynarodowej jest zobowiązany do pokrycia kosztów należności celno-podatkowych oraz odprawy celnej importowej, w przypadku gdy Odbiorca nie dokona zapłaty w terminie.

9. W przypadku, gdy Nadawca nie dopełni obowiązku wynikającego z pkt. VI ust. 1 lit. m i n) Regulaminu, BPS zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i zwrotu takiej Paczki do Nadawcy z jednoczesnym obciążeniem Nadawcy wszystkimi poniesionymi kosztami, bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

10. Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia jego wierzytelności z wierzytelnościami BPS.

11. Klient nie jest uprawniony bez pisemnej zgody BPS przenieść przysługujących mu wierzytelności wobec BPS na rzecz osoby trzeciej.

12. Klient zobowiązany jest udostępnić dokumenty obrazujące jego aktualną sytuację finansową na żądanie BPS  i/lub wywiadowni gospodarczej / firmie ubezpieczeniowej, której BPS zleciło przygotowanie raportu kredytowego.

§ 5. RZECZY WYŁĄCZONE Z USŁUG

1. BPS w usłudze  przewozu przesyłek międzynarodowych nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia Przesyłek zawierających:

a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,

b) rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo-drogowego,

c) gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, zegarki, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki a także tablice rejestracyjne,

d) dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe, paszporty, dokumenty osobiste,

e) telekomunikacyjne karty typu pre-paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,

f) rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,

g) rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,

h) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znaki akcyzy,

i) rzeczy przewożone pod plombą celną,

j) publikacje i materiały audiowizualne zabronione przez prawo (np. pornografia),

k) żywe zwierzęta i rośliny,

l) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,  organy ludzkie, płyny ustrojowe i produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego, futra  i skóry zwierzęce, j) towary wymagające temperatury kontrolowanej,

m) rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,

n) rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

o) produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009r.,

p) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody BPS na wykonanie takiej usługi,

r) materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,

s) kamizelki kuloodporne, poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa,

t) instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,

u) rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,

w) towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towaru delikatne),

z) rzeczy lub Paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na Odbiorcę lub państwo, do którego mają zostać wysłane; sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej,

3. BPS nie przyjmuje do przemieszczenia Przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych oraz gdzie Miejsce Dostawy wskazuje na adres tymczasowy, w tym w szczególności do: hoteli, pensjonatów, domów studenckich, schronisk, ośrodków leczniczych i sanatoryjnych, na targi, wystawy i plaże.

4. BPS przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w razie nadania do przemieszczania rzeczy wyłączonych ze świadczenia Usług lub jakichkolwiek innych, niewymienionych w pkt. V ust. 1, 2 Regulaminu, a stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia jakichkolwiek podmiotów.

§ 6. OBOWIĄZKI NADAWCY

1. Nadawca zobowiązuje się, zapewnia i gwarantuje, że:

a) Przesyłka została właściwie opisana w dokumencie LP i że adres Odbiorcy został w nim dokładnie, czytelnie wypełniony,

b) zamawiane Usługi dodatkowe zostały zaznaczone na dokumencie LP,

c) zwrotny dokument, objęty usługą dodatkową, został w sposób widoczny umieszczony na zewnątrz Paczki,

d) w każdym przypadku wartość Paczki nie przekracza kwoty wskazanej w postanowieniach pkt. III ust. 2 i 3 Regulaminu,

e) dokonał pisemnego zawiadomienia i uzyskał od BPS, pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia przewozu przesyłki, której deklarowana wartość jest wyższa niż wskazana w postanowieniach pkt. III ust. 2 i 3 Regulaminu,

f) na dokumencie LP w sposób prawidłowy zostały zaznaczone Przesyłki, dla których zamawiane są usługi dodatkowe,

g) na Przesyłce i dokumencie LP podano numer telefonu Nadawcy i Odbiorcy, datę nadania Przesyłki,

h) Przesyłka (Paczka) została właściwie opakowana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem oraz umożliwiający wydanie jej Odbiorcy bez ubytku lub uszkodzenia; w szczególności opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone (w postaci plomb, pieczęci lakowych, taśm samoprzylepnych lub nalepek itp.) w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Przesyłki (Paczki) bez pozostawienia widocznych śladów, a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie wewnętrzne uniemożliwiające przesuwanie się zawartości Przesyłki (Paczki),

i) na opakowaniu Przesyłki (Paczki) zostało umieszczone oznakowanie wskazujące na specjalny charakter lub właściwości jej zawartości np. „ostrożnie szkło”, „góra/dół”,

j) zawartości Przesyłki (Paczki) nie stanowią rzeczy wyłączone z Usług, zgodnie z pkt. V,

k) załączył do Przesyłki (Paczki) komplet dokumentów wymaganych do dokonania prawidłowej odprawy celnej zgodnie,

z przepisami oraz specyfikację towarów znajdujących się w Przesyłce (Paczce) przemieszczanej w sposób kombinowany lotniczo – drogowy,

l) dane dotyczące Paczek i Usług oraz Usług dodatkowych, wprowadzone do systemu komputerowego zintegrowanego

z systemem BPS zostaną przekazane w formie elektronicznej do BPS najpóźniej w dniu nadania Paczek,

m) gabaryty Paczki nie przekraczają dopuszczalnych gabarytów podanych w pkt. II Regulaminu,

n) Przesyłka (Paczka) nadaje się do automatycznej obsługi przy przeładunku i sortowaniu.

2. Klient zwalnia BPS w pełnym zakresie od wszelkiej odpowiedzialności - to jest zarówno od odpowiedzialności wobec osób trzecich, jak i wobec Klienta - za wszelkie szkody wynikłe z zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Klienta obowiązków wskazanych w postanowieniach ust. 1. Klient odpowiada ponadto wobec BPS oraz osób trzecich za wszelkie szkody poniesione przez BPS oraz osoby trzecie wskutek zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Klienta obowiązków wskazanych w postanowieniach ust. 1. Klient zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody poniesione przez BPS lub osoby trzecie w wyniku zawinionego albo niezawinionego naruszenia przez Klienta obowiązków wskazanych w postanowieniach ust. 1, jak również zwolnić BPS ze zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich powstanie było skutkiem naruszenia przez Klienta obowiązków wskazanych w ust. 1. Obowiązki wskazane w niniejszym ustępie obejmują także zobowiązanie Klienta do naprawienia szkody w postaci kar administracyjnych oraz innych o podobnych charakterze, jak i do poniesienia kosztów prowadzenia postępowań w ich przedmiocie.

§ 7. NADANIE PRZESYŁKI

1. Przesyłka (Paczka) może być przyjęta do przemieszczenia i doręczenia w sposób następujący: w Biurze Obsługi Klienta BPS – Nadawca sam dostarcza Przesyłkę; u Nadawcy – Przesyłkę odbiera Kurier BPS lub Partner wskazany przez Płatnika Przesyłki lub pracownika BPS na podstawie wcześniejszego zgłoszenia w siedzibie BPS.

2. Dowodem przyjęcia Przesyłki (Paczki), a także zawarcia Umowy o świadczenie Usługi i Usług dodatkowych jest dokument LP, podpisany przez Nadawcę, BPS (Kuriera) lub Nadawcę i Partnera (Kuriera). Kopię tego dokumentu podpisaną przez BPS (Kuriera) lub Partnera (Kuriera) otrzymuje Nadawca. W razie niezgodności pomiędzy treścią zlecenia Klienta, a treścią LP, wiążącą dla BPS jest informacja zawarta na LP, chyba że strony postanowią w Umowie inaczej.

3. BPS może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, bądź odstąpić od jej wykonywania, jeżeli Przesyłka (Paczka):

a) zawiera rzeczy wyłączone od przyjęcia i przemieszczenia, określone w pkt. V Regulaminu,

b) nie spełnia określonych przez BPS warunków wymaganych do zawarcia Umowy, zawartych w pkt. VI Regulaminu,  a w szczególności w zakresie opakowania i oznaczenia Przesyłki.

4. Przyjęcie przez BPS Przesyłki (Paczki) do przemieszczenia i doręczenia nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie i zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.

5. BPS może przyjąć do przemieszczenia i doręczenia Przesyłkę (Paczkę) niespełniającą warunków określonych w pkt. VI ust. 1 lit. h) tylko, jeżeli tak opakowana Przesyłka nie stanowi zagrożenia dla innych Przesyłek, osób lub mienia. W takim przypadku Nadawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkodę mogącą z tego powodu wyniknąć, a także za ewentualne uszkodzenie lub ubytek zawartości Przesyłki w czasie jej przemieszczania oraz za opóźnienie w jej dostarczeniu spowodowane potrzebą ewentualnego zabezpieczenia Przesyłki, które dokonywane będzie na koszt Nadawcy.

§ 8. WYDANIE PRZESYŁKI

1. Zasadą jest doręczenie Przesyłki międzynarodowej Odbiorcy w Miejscu Dostawy, najpóźniej w terminie wynikającym z Cennika. BPS gwarantuje doręczenie Przesyłki międzynarodowej w terminie wskazanym w Cenniku, przedłużonym o trzy dni robocze.

2. Płatnik za Usługę zlecając wykonanie Usługi może udzielić dyspozycji zamieszczonej w dokumencie LP, wskazującej na odbiór Przesyłki (Paczki) w Biurze Obsługi Klienta BPS lub w siedzibie Partnera BPS (odbiór własny przez Odbiorcę).

3. Doręczenie Przesyłki (Paczki) Odbiorca potwierdza własnoręcznym, czytelnym podpisem złożonym na urządzeniu elektronicznym (skanerze) lub na papierowej wersji Potwierdzenia Doręczenia,  z podaniem godziny odbioru i pieczątką firmową. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wydruku podpisu Odbiorcy z urządzenia elektronicznego – jako wyłącznego dowodu doręczenia Przesyłki (Paczki) przez BPS i nie będzie zgłaszać zastrzeżeń do takiej postaci dowodu, tylko z tego powodu, że podpis Odbiorcy jest pozyskiwany i przechowywany przez BPS lub Partnera BPS w formie elektronicznej.

4. BPS (Kurierowi) lub Partnerowi BPS (Kurierowi) przysługuje prawo sprawdzenia tożsamości osoby Odbiorcy przez porównanie danych zawartych w dokumencie LP z danymi zawartymi w dokumentach identyfikacyjnych (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)

5. Odbiorca nie może otworzyć Paczki przed podpisaniem Potwierdzenia Doręczenia i uregulowaniem ciążących na Przesyłce należności wynikających ze zleconych przez Klienta Usług dodatkowych.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przed jej wydaniem Odbiorcy, Kurier doręczający Przesyłkę bądź osoba działająca w imieniu Partnera w punkcie ParcelShop przystępuje niezwłocznie do sporządzenia protokołu o stanie Przesyłki (protokołu szkodowego). Sporządzenia protokołu szkodowego może żądać także Odbiorca, jeżeli twierdzi on, że Przesyłka została naruszona. Protokół szkodowy podpisują Kurier bądź osoba działająca w imieniu Partnera w punkcie ParcelShop i Odbiorca. Kopię protokołu otrzymuje Odbiorca.

7. W przypadku nieobecności Odbiorcy w Miejscu Dostawy, Kurier pozostawia Przesyłkę w najbliższym punkcie ParcelShop, celem wydania Odbiorcy, bądź za zgodą Odbiorcy, może wydać Przesyłkę upoważnionej przez Odbiorcę osobie trzeciej, obecnej w bezpośrednim sąsiedztwie Miejsca Dostawy, wskazanym przez Odbiorcę („Doręczenie zastępcze”). Bezpośrednie sąsiedztwo rozumiane jest jako miejsce (lokal) w tym samym domu, budynku, obiekcie co Miejsce Dostawy. W przypadku pozostawienia Przesyłki w najbliższym punkcie ParcelShop, w Miejscu Dostawy pozostawia się, w sposób zwyczajowo przyjęty, pisemną informację o adresie tego punktu.

8. W razie, gdy Odbiorca odmawia przyjęcia Przesyłki, albo z innych przyczyn, niezależnych od BPS nie można doręczyć Przesyłki, BPS lub Partner BPS zwraca Przesyłkę Nadawcy na koszt Klienta. Wysokość opłaty za zwrot Przesyłki jest równa opłacie za Usługę.

9. Odmowa uregulowania należności ciążących na Przesyłce przez Odbiorcę traktowana jest jako odmowa przyjęcia Przesyłki. BPS

w takim przypadku zwraca przesyłkę Nadawcy; koszty przemieszczenia Przesyłki w obie strony ponosi Klient.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BPS

1. BPS odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych, na zasadach wynikających z Regulaminu, Prawa pocztowego, Prawa przewozowego, Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

2. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną, jeśli w czasie od przyjęcia Przesyłki przez BPS do przemieszczenia do momentu jej doręczenia nastąpi: ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, a także zwłoka w jej doręczeniu.

3. Usługę uważa się za niewykonaną w przypadku utraty Przesyłki po jej przyjęciu przez BPS do przemieszczenia. Za utraconą uważa się Paczkę, która nie została doręczona Odbiorcy, bądź osobie trzeciej przez niego upoważnionej (doręczenie zastępcze) w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia przez BPS do przemieszczenia.

4. BPS nie ponosi odpowiedzialności jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, albo zwłoka w realizacji Usługi i Usług dodatkowych powstały w szczególności:

1) wskutek działania siły wyższej,

2) z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, lub osoby trzeciej, którą te osoby się posługiwały, nie wywołanych winą BPS,

3) z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia,

4) z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Odbiorcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności wskutek:

a) nadania przez Nadawcę pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy, które BPS zgodnie

z przepisami lub Regulaminem nie przyjmuje do przemieszczania,

b) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania Paczki narażonych w ten sposób na uszkodzenie lub ubytek zawartych w niej rzeczy,

c) niedostateczności lub niedokładności oznakowania Paczki,

d) załadowania, rozmieszczenia lub wyładowania Paczki przez Nadawcę, Odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek Nadawcy lub Odbiorcy,

e) niedostateczności lub wadliwości cech, lub numerów na sztukach Paczek,

f) z jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy BPS.

5. BPS nie odpowiada za ubytek Paczki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartych nie sprawdzał w chwili przyjęcia, jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczającego przez Nadawcę plombą, pieczęcią lakową, taśmą Nadawcy lub w inny podobny, trwały sposób.

6. BPS odpowiada wyłącznie za rzeczywiste, udowodnione straty poniesione przez Klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi lub Usług dodatkowych, to jest z wyłączeniem utraconych przez Klienta lub osobę trzecią korzyści, zysków lub dochodu, chyba że spowodowane one zostały winą umyślną BPS.

7. W obrocie międzynarodowym, w każdym przypadku odpowiedzialność BPS jest ograniczona do wysokości zwykłej wartości Paczki, na przyjęcie której BPS wyraził zgodę, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Jeżeli szkoda jest skutkiem okoliczności, za które BPS odpowiada w części, wówczas jego odpowiedzialność jest ograniczona do zakresu, w jakim te okoliczności wpłynęły na powstanie szkody.

9. W obrocie międzynarodowym, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek Paczki nie może przewyższać zwykłej wartości rzeczy zawartych w Paczce. Odszkodowanie wypłacane będzie według wartości rzeczy netto bez podatku VAT - nie dotyczy osób fizycznych, dla których wypłacona kwota odszkodowania jest w pełnej wysokości. W przypadku udokumentowania wysokości szkody w walucie obcej, odszkodowanie zostanie obliczone według średniego kursu NBP tej waluty z dnia nadania Paczki.

10. W razie uszkodzenia Paczki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się jej wartości.

11. Oprócz odszkodowania określonego w ust. 7 i 9 powyżej oraz ust. 14 poniżej, BPS zwraca opłatę za transport w pełnej wysokości – w razie utraty Paczki, w odpowiedniej części – w razie ubytku, a w razie uszkodzenia – w wysokości odpowiadającej procentowemu obniżeniu wartości.

12. W razie zwłoki w dostarczeniu Paczki kurierskiej lub Paczki towarowej i jeżeli Klient udowodni, że wynikła stąd dla niego szkoda, BPS zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania do wysokości równowartości 50 % kwoty przewoźnego tzn. opłaty podstawowej za transport, wynikającej z Cennika aktualnego na datę nadania przesyłki lub umowy zawartej z BPS.

13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nadawcę z przyczyn leżących po stronie BPS, odpowiedzialność BPS za udowodnioną szkodę z tego tytułu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usługę, od wykonania której Nadawca odstąpił.

14. W obrocie międzynarodowym odpowiedzialność BPS za utratę, uszkodzenie lub ubytek Paczki jest ograniczona do kwoty 150 PLN, jednakże nie więcej niż rzeczywista wartość Paczki. W przypadku przedstawienia dokumentu potwierdzającego wartość za utratę, uszkodzenie lub ubytek towaru w innej walucie niż złote następuje według średniego kursu NBP z dnia nadania Paczki do przemieszczenia.

15. W sytuacji, gdy Klient skorzystał z usługi Ubezpieczenie, BPS ponosi odpowiedzialność do wysokości limitu, na który BPS wyraził pisemną zgodę, przed nadaniem Paczki.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NADAWCY

1. Nadawca odpowiada wobec BPS za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu, innym Przesyłkom, jak również za wszelkie koszty wynikłe:

a) z podania w dokumencie LP lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość wymaganych dokumentów,

b) z wadliwego stanu Przesyłki, braku lub wadliwości jej opakowania, albo nienależytego wykonania czynności załadunkowych.

2. Nadawca jest odpowiedzialny wobec BPS za niewłaściwe wypełnienie dokumentów, na podstawie których ma być wykonywana Usługa, w tym za wpisanie danych niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niepełnych lub wpisanych w niewłaściwych miejscach. Nadawca odpowiada także za brak wymaganych dokumentów, jeżeli przyczyna braku leży po jego stronie. Klient odpowiada także za błędne lub nieścisłe informacje podane BPS w innej formie.

3. W przypadku gdy Klient nie dopełni obowiązku, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 lit. i BPS nie bierze odpowiedzialności za realizację Usługi oraz usług dodatkowych oraz zastrzega sobie prawo do zatrzymania Paczki do czasu otrzymania poprawnych danych.

§ 11. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ. REKLAMACJE

1. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi wygasają wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzenia zgłoszonego na piśmie przez Odbiorcę (lub Nadawcę w przypadku zwrotu Przesyłki) do BPS, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia Przesyłki. Odpowiedzialność BPS w takim przypadku zachodzi tylko wtedy gdy Klient udowodni, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia przesyłki do przemieszczania, aż do chwili jej wydania.

2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji. Reklamacje należy składać na piśmie pod adresem BPS w terminie 30 (trzydziestu) dni, a w razie utraty Przesyłki – w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni licząc od dnia przyjęcia Przesyłki przez BPS do przemieszczania, pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń.

3. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji.

4. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż Klient, który zlecił Usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw, albo pełnomocnictwo. Nie dotyczy to zakładu ubezpieczeń występującego wobec BPS z roszczeniem zwrotnym.

5. Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie firmy, siedziby i adresu reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który należy przesłać ewentualne odszkodowanie,

b) kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,

c) odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu lub kopia potwierdzona za zgodność

z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia) ,

d) kopię LP,

e) kopię protokołu o stanie Przesyłki / kopię protokołu szkody.

BPS może zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności przesłania dowodu uiszczenia opłaty za Usługę.

6. Jeżeli reklamację wniosła osoba nieuprawniona, albo reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej w ust. 5, BPS wezwie reklamującego do jej uzupełnienia. Termin, o którym mowa w pkt. XII ust. 3 ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia reklamacji przez reklamującego.

7. O wyniku rozpatrzenia reklamacji BPS zawiadamia reklamującego podając:

a) w razie uznania roszczenia - uznaną kwotę i sposób jej przekazania reklamującemu,

b) w razie całkowitego lub częściowego nieuznania roszczenia - podstawę prawną odmowy wraz z uzasadnieniem,

8. W przypadku uszkodzenia Przesyłki, Klient zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji BPS do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie w odniesieniu do Przesyłek kurierskich zastosowanie znajdą właściwe przepisy Prawa pocztowego i aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo pocztowe, oraz właściwe przepisy Prawa przewozowego i Rozporządzenia MTiB w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego – w odniesieniu do Przesyłek towarowych.

10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należności z tytułu świadczenia przez BPS Usług i Usług dodatkowych oraz Opłat i Dopłat.

§ 12. LIKWIDACJA PRZESYŁEK

BPS w przypadkach określonych w przepisach jest uprawniony do dokonania likwidacji Przesyłki, poprzez jej sprzedaż, nieodpłatne przekazanie lub zniszczenie. BPS zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Klienta o planowanym przystąpieniu do likwidacji Przesyłki, wyznaczając Klientowi 14-dniowy termin przekazania pisemnej dyspozycji na temat wskazanej Przesyłki licząc od daty dostarczenia zawiadomienia. Jeżeli Klient nie przekaże pisemnej dyspozycji w tym terminie BPS przystępuje do likwidacji Przesyłki. Środki uzyskane z likwidacji zostaną wypłacone osobie uprawnionej po potrąceniu należności BPS, w tym kosztów likwidacji.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualne treści Regulaminu, Cennika, Taryfikatora, Wykazu i Obszaru wraz z ich każdorazowymi zmianami dostępne są w Biurze Obsługi Klienta BPS oraz u każdego z Kurierów BPS, a także są publikowane w Internecie na stronie www.kurierbps.pl

2. Spory wynikające z Umowy i niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez Sądy powszechne.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Prawa pocztowego, Prawa Przewozowego, Konwencji CMR i Kodeksu cywilnego.

4. Ilekroć w Regulaminie powołano się na Umowę należy przez to rozumieć także pisemną ofertę skierowaną przez BPS do Klienta i przez niego zaakceptowaną, na podstawie której BPS świadczy Usługi lub Usługi dodatkowe.

5. BPS zobowiązuje się do poinformowania Klientów o zmianie Regulaminu nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem go w życie zamieszczając informację na stronie internetowej www.kurierbps.pl

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2014r. Z datą uchyla się dotychczasowy Regulamin BPS z dnia 25.09.2013r.

Regulamin do pobrania w wersji PDF  Pobierz

Przejdź do regulaminu krajowego

Partnerzy

Wspieramy

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco

Zadzwoń