Przesyłki kurierskie

Dostarczamy nawet tego samego dnia

Kurier BPS

ADR W TRANSPORCIE

Konwencja ADR to międzynarodowy, bardzo szczegółowy regulamin stosowany w przewozie towarów niebezpiecznych, który opisuje zagrożenia jakie powoduje przewóz ładunków niebezpiecznych oraz sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.  ADR umożliwia szybkie i precyzyjne określenie wymagań przewozowych oraz przyczynia się do jednolitego sposobu interpretacji przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Wszystkie materiały niebezpieczne produkowane na świecie charakteryzuje podział na 13 klas zagrożeń. Zgodnie z ADR każdemu ładunkowi musi zostać nadany specjalny czterocyfrowy numer UN, który określa niebezpieczne właściwości danego produktu.

Konwencja ADR określa również szczegółowe warunki pakowania towarów niebezpiecznych, oznakowania towarów, opakowań i pojazdów (wymagane są oznakowania towaru nalepkami ostrzegawczymi, a samochodów pomarańczowymi tabliczkami odblaskowymi w kształcie prostokąta), jak i przepisy dotyczące pojazdów i przewozu jak i wymagania dotyczące załogi pojazdu i osób uczestniczących w przewozie - zgodnie z umową kierowcy oraz wszyscy zatrudnieni przy przewozie muszą mieć szkolenia, egzamin i posiadać zaświadczenie ADR.

Adresatami przepisów ADR są wszyscy uczestnicy przewozu, a więc przewoźnicy, producenci materiałów niebezpiecznych oraz ich nadawcy, projektanci opakowań i cystern, dozór techniczny (jednostki badawcze i dopuszczające), producenci pojazdów oraz odbiorcy materiałów niebezpiecznych.

Klasy zagrożeń:

 • 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe

 • 1.1 – Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym
 • 1.2 – Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym
 • 1.3 – Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrożenia, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym
 • 1.4 – Materiały i przedmioty, które stwarzają tylko małe zagrożenie wybuchem w przypadku ich zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu. Skutki ograniczają się w znacznym stopniu do sztuki przesyłki i nie prowadzą do rozrzutu odłamków o znacznych rozmiarach lub zasięgu. Pożar zewnętrzny nie powinien wywoływać natychmiastowego wybuchu całej zawartości sztuki przesyłki
 • 1.5 – Materiały bardzo mało wrażliwe stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, które są na tyle niewrażliwe, że istnieje małe prawdopodobieństwo ich zainicjowania lub przejścia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu. Minimalnym wymogiem dla tych materiałów jest, aby nie wybuchały podczas próby na zewnętrzne oddziaływanie ognia
 • 1.6 – Przedmioty skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym. Przedmioty te zawierają tylko skrajnie niewrażliwe materiały i przedstawiają znikome prawdopodobieństwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia się
 • 2 – Gazy
 • 2.1 – Gazy palne

 • 2.2 – Gazy niepalne, nietrujące

 • 2.3 – Gazy trujące

 • 3 – Materiały ciekłe zapalne

 • 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone

 • 4.2 – Materiały samozapalne

 • 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne

 • 5.1 – Materiały utleniające

 • 5.2 – Nadtlenki organiczne

 • 6.1 – Materiały trujące

 • 6.2 – Materiały zakaźne

 • 7 – Materiały promieniotwórcze

 • 8 – Materiały żrące

 • 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Partnerzy

Wspieramy

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco

Zadzwoń