Przesyłki kurierskie

Dostarczamy nawet tego samego dnia

Kurier BPS

Wyceń przesyłkę

Chcę wysłać

Regulamin

Regulamin Świadczenia Krajowych Usług Przewozowych oraz Pocztowych BPS

 

 

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania ekspresowych i standardowych usług przewozowych i pocztowych świadczonych przez Business Pack Service Arkadiusz Jarząb na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe – tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm. zwana dalej „Prawem przewozowym” wraz z rozporządzeniem MTiB w sprawie ustalania stanu Przesyłek oraz postepowania reklamacyjnego z dn. 24 lutego 2006r. Dz. U.. z 2006r. nr 38.266 oraz ustawa z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe zwana dalej „Prawem pocztowym”.

2. Zasady wykonywania usług międzynarodowych drogowych przez BPS określa Regulamin Świadczenia Usług BPS w ramach Międzynarodowych Przesyłek Drogowych.

3. Zasady wykonywania usług międzynarodowych lotniczych przez BPS określa Regulamin Świadczenia Usług BPS w ramach Międzynarodowych Przesyłek Lotniczych.

§2

Dla potrzeb niniejszego Regulamin definiuje się pojęcia:

Regulamin – niniejszy Regulamin.
BPS – Business Pack Service Arkadiusz Jarząb z siedzibą w Gdańsku, świadcząca Usługi przewozu Przesyłek, w tym Usługi pocztowe.
Kurier – podwykonawca BPS przyjmujący Przesyłkę do systemu BPS od Nadawcy oraz doręczający ją do Odbiorcy.
List Przewozowy – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy o Usługę przewozową lub pocztową i doręczenie Przesyłki.
Punkt Przyjęć – lokal, w którym osoba upoważniona przez właściciela firmy BPS przyjmuje Przesyłkę od Nadawcy w celu wykonania Usługi. Zadania i funkcje Kuriera stosuje się odpowiednio do punktu przyjęć.
Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje Przesyłkę Kurierowi w celu wykonania Usługi.
Odbiorca – podmiot, któremu ma być doręczona Przesyłka.
Cennik – dokument, który określa wagę i gabaryty Przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe Usług BPS oraz określa terminy w jakich mogą one zostać zrealizowane, , wysokość wynagrodzenia dla BPS za wykonywane Usługi, a także wysokość wynagrodzenia za usługi dodatkowe.

Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca BPS wykonanie Usługi przewozu lub Usługi pocztowej. Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
Usługa – Usługi przewozowe i pocztowe wykonywane przez BPS.
Usługa przewozowa – usługa wykonywana przez BPS polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek z zawartością inną niż korespondencja, podlegająca przepisom Prawa przewozowego.
Usługa pocztowa – usługa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich obejmujących przesyłki z korespondencją, a dla konsumentów wszystkich przesyłek o wadze do 20 kg, podlegająca przepisom Prawa pocztowego.
Przesyłka – Przesyłka pocztowa lub towarowa będąca przedmiotem Usługi.
Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę o Usługę przewozową lub Usługę pocztową z BPS w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przesyłka pocztowa  –  rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem, przedłożona do przyjęcia lub przyjęta przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi.
Przesyłka towarowa – rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego Listu Przewozowego. Przesyłki towarowej nie stanowi Przesyłka pocztowa będąca przedmiotem Usługi pocztowej w rozumieniu Prawa pocztowego.
Przesyłka niedoręczalna - Przesyłka pocztowa, której nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu Nadawcy.
Protokół – dokument opisujący powstałe naruszenie stanu Przesyłki, w tym uszkodzenia lub ubytki Przesyłki.
Prawo pocztowe – ustawa z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529).
Prawo przewozowe - ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 1173 ze zm.).

 

§3

1. Zakres działalności BPS obejmuje odbiór, przewóz i doręczanie Przesyłek o wartości do 100.000 złotych na terenie kraju.

2. Usługi dotyczące Przesyłek wartości powyżej 50.000 złotych mogą być wykonywane po zawarciu z BPS odrębnej umowy.

3. Katalog świadczonych przez BPS usług pocztowych obejmuje wyłącznie przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie Przesyłek kurierskich w rozumieniu Prawa pocztowego, z wyłączeniem Przesyłek kurierskich z zadeklarowaną wartością w rozumieniu Prawa pocztowego. BPS nie świadczy Usług pocztowych dla Przesyłek innych niż Przesyłki kurierskie.

4. Katalog świadczonych przez BPS usług zdefiniowany jest jak poniżej:
a) Przesyłka kurierska - Przesyłka rejestrowana zawierająca korespondencję lub paczka pocztowa, przyjmowana, sortowana, przemieszczana i doręczana w sposób łącznie zapewniający:

 • bezpośredni odbiór Przesyłki pocztowej od Nadawcy;
 • śledzenie Przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia;
 • doręczenie Przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w Regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w Umowach o świadczenie usług pocztowych;
 • doręczenie Przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk Adresata lub osoby uprawnionej do odbioru;
 • uzyskanie pokwitowania odbioru Przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej.

b) Przesyłka z korespondencją – Przesyłka pocztowa niebędąca drukiem, zawierająca informację utrwaloną na dowolnym nośniku, w tym utrwaloną pismem wypukłym.
c) Paczka pocztowa - Przesyłka rejestrowana, niebędąca Przesyłką listową, o masie do 20 000 g i wymiarach:

 • z których żaden nie przekracza 2000 mm, albo
 • które nie przekraczają 3000 mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość.

d) Przesyłka towarowa – rzecz przyjęta przez BPS do przewozu na podstawie jednego Listu Przewozowego w celu wykonania Usługi przewozowej.

§4

1. Ceny za Usługi określa Cennik aktualny na dzień nadania Przesyłki.

2. Aktualny Cennik dostępny jest dla każdego klienta we wszystkich Punktach Przyjęć, u każdego Kuriera oraz na stronie www.kurierbps.pl. BPS zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Cennika w dowolnie wybranym czasie.

 

§5

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przyjęcie przez BPS Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia.

2. Dowodem zawarcia każdej z umów jest potwierdzony przez kuriera BPS List Przewozowy.

3. Przesyłka może być przyjęta w następujący sposób:

 • w Punkcie Przyjęć – gdy Nadawca dostarcza Przesyłkę;
 • u Nadawcy – Przesyłkę odbiera Kurier, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.
 • BPS przyjmuje również zlecenie Usługi za pośrednictwem strony internetowej.

 

4. BPS świadczy Usługi w oparciu o umowę przewozu lub o umowę o świadczenie Usług pocztowych. Jeżeli ze zlecenia wykonania Usługi, Listu Przewozowego lub cennika BPS nie wynika, że zawarto umowę o świadczenie Usług pocztowych, oznacza to, że zawarto umowę przewozu.

§6

1. Za jakość opakowania Przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca.

2. Nadawca jest obowiązany Przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych Przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno być:
a) odpowiednio zamknięte;
b) uniemożliwiające dostęp do zawartości Przesyłki osobom niepowołanym;
c) odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości Przesyłki;
d) posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości Przesyłki;
e) posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze Przesyłki takie jak: „UWAGA! NST” i „GÓRA” (oznakowanie może być dokonane przez Kuriera lub w Punkcie Przyjęć).

3. BPS może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania.

4. BPS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.

5. Całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania ponosi Nadawca.

6. W przypadku wykorzystania przez Nadawcę do przewozu Przesyłek drobnicowych palet stanowiących własność BPS, a których zwrotu odmówił Odbiorca, koszty z tym związane obciążają Zleceniodawcę Przesyłki.

 

§7

1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na opakowaniu Przesyłki swój adres oraz adres Odbiorcy, które muszą być zgodne z danymi zamieszczonymi w Liście Przewozowym. Jeżeli jest to niemożliwe, Przesyłka powinna posiadać inne znaki pozwalające na jej identyfikację (np. taśmy firmowe).

2. Dane Odbiorcy/Nadawcy powinny zawierać imię nazwisko/nazwę własną, nazwę ulicy, numer domu i lokalu (jeżeli występuje), pocztowy kod adresowy, nazwę miejscowości; dodatkowo zalecane jest wskazanie numeru telefonu aby umożliwić BPS kontakt w celu należytego wykonania Usługi.

3. Nadawca może przed doręczeniem Przesyłki pocztowej:
a) odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pocztowej;
b) żądać zmiany adresata lub jego adresu.  

§8

1.BPS nie przyjmuje Przesyłek zawierających:

a) gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym;

b) przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.);

c) broń i amunicję;

d) artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu;

e) towary chemicznie i biologicznie aktywne;

f) zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce;

g) narkotyki i substancje psychotropowe;

h) wyroby alkoholowe;

i) leki wymagające specjalnych warunków przewozu;

j) towary wymagające od przewoźnika posiadania szczególnego statusu prawnego, w tym zezwoleń, certyfikatów, zgód lub innych aktów administracyjnych;

k) inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki;

l) inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. BPS nie przyjmuje do przewozu Przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa, a w szczególności Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego.

2. Niezależnie od odpowiednio stosowanych postanowień §8.1. Regulaminu, BPS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do przewozu następujących rzeczy:
a) towarów przewożonych odkrytymi środkami transportu;
b) rzeczy łatwo psujących się, towarów wymagających temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu;
c) produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody BPS na wykonanie takiej Usługi; nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu poza aptecznego;
d) przedmiotów, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;
e) rzeczy przewożonych pod plombą celną;
f) niebezpiecznych w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba, że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.

3. W przypadku nadania Przesyłki, której BPS nie przyjmuje do przewozu zgodnie z §8.1., Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody (w szczególności związanej ze skażeniem środowiska) w pełnej wysokości.

4. BPS może odmówić zawarcia lub odstąpić od umowy o świadczenie Usługi pocztowej w szczególności wówczas, gdy:
a) nie są spełnione przez Nadawcę i/lub Zleceniodawcę wymagania dotyczące świadczenia Usług pocztowych określone w przepisach obowiązującego prawa albo w niniejszym Regulaminie;
b) zawartość lub opakowanie Przesyłki naraża osoby trzecie lub BPS na szkodę;
c) na opakowaniu Przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo;
d) Usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym wpisem do rejestru, chyba że BPS zawarł umowę o współpracę umożliwiającą wykonanie Usługi poza tym obszarem;
e) przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki jest prawnie zabronione.

5. BPS zastrzega sobie prawo do odmówienia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi pocztowej, jeżeli Przesyłka nie spełnia określonych przez BPS warunków wymaganych do zawarcia Umowy.

6. BPS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi pocztowej, jeżeli Przesyłka nie spełnia warunków określnych w Umowie.

7. W przypadku odstąpienia przez BPS, z przyczyn określonych w §8.4. lub §8.6., od Umowy o świadczenie Usługi pocztowej przyjętą Przesyłkę pocztową zwraca się Nadawcy na jego koszt oraz dokonuje się zwrotu pobranej opłaty za Usługę pocztową.

§9

1. Dowodem zawarcia Umowy o świadczenie Usługi przewozowej lub umowy o świadczenie Usługi pocztowej jest potwierdzony przez BPS List Przewozowy, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane określone w niniejszym Regulaminie i przepisach prawa, stosowany przez BPS. Wszystkie elementy Przesyłki zawarte na jednym Liście Przewozowym będę uznawane za jedną Przesyłkę.

2. Zadeklarowana wartość Przesyłki nie może przewyższać jej zwykłej wartości i na żądanie BPS powinna być potwierdzona stosownymi dokumentami (np. faktury, rachunki). Jeżeli nie zadeklarowano wartości Przesyłki, przyjmuje się, że zadeklarowana wartość wynosi 150 złotych. W przypadku Usługi pocztowej deklaracja wartości Przesyłki dokonywana jest wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia Przesyłki i nie wpływa na zakres odpowiedzialności BPS która jest zgodna z postanowieniami §15.

3. Nadawca i/lub Zleceniodawca wypełnia List Przewozowy według wzoru stosowanego przez BPS, tym samym potwierdza zgodność deklarowanych danych dotyczących Przesyłki oraz znajomość niniejszego Regulaminu, a także wyraża przez to swoją zgodę na proponowaną przez BPS cenę Usługi.

4. Kurier lub osoba upoważniona w Punkcie Przyjęć przyjmująca Przesyłkę, potwierdza własnoręcznym podpisem na Liście Przewozowym przyjęcie Przesyłki przez BPS w celu jej przewozu i doręczenia.

5. Jeden egzemplarz podpisanego obustronnie Listu Przewozowego otrzymuje Nadawca i/lub Zleceniodawca.

§ 10

1. Według dyspozycji Zleceniodawcy, za Usługi świadczone przez BPS płaci Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, nie będący ani Odbiorcą ani Nadawcą. Niniejsze postanowienie nie zwalnia Nadawcy ani Odbiorcy z odpowiedzialności określonej przez przepisy obowiązującego prawa.

2. W sytuacji, gdy Zleceniodawcą nie jest ani Nadawca ani Odbiorca, zlecenie obowiązkowo musi być złożone pisemnie. Zleceniodawca może być płatnikiem za Usługę tylko wtedy, gdy na postawie Umowy z BPS o świadczenie usług zostały zawarte warunki dokonywania płatności przelewem.

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli dodatkowo zlecono Usługę pobrania za doręczoną Przesyłkę, kwota pobrania przekazywana jest na rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany w Umowie. Powyższe nie może być zmienione dyspozycją Listu Przewozowego.

4. W przypadku, gdy BPS przyjął do przemieszczenia Przesyłkę (w tym również Przesyłkę kurierską) nieopłaconą lub opłaconą w kwocie niższej niż należna, wówczas może żądać od Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy opłaty albo dopłaty za Usługę, w wysokości zgodniej z postanowieniami obowiązującego Cennika lub Umowy.

§11

1. BPS nie ma obowiązku sprawdzania zawartości Przesyłki, jednak może dokonać tej czynności w każdym czasie, od chwili przyjęcia jej do przewozu do momentu doręczenia jej Odbiorcy, w celu stwierdzenia zgodności jej rzeczywistej zawartości z treścią danych zamieszczonych w Liście Przewozowym, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

Niniejsze postanowienie nie narusza przepisów prawa przewidującym możliwość otwarcia Przesyłki w celach innych niż określony w zdaniu pierwszym.

2. Sprawdzenia dokonuje się zgodnie z postanowieniami Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.

3. Niezgodności, o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki przez BPS, a także do zmiany warunków Umowy.

4. BPS przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone Usługi. W szczególności BPS ma prawo do weryfikacji wagi, rozmiarów Przesyłki oraz  jej kształtu i opakowania. Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej Usługi.

§12

1. Przesyłka kurierska jest doręczana w gwarantowanym terminie określonym w Umowie lub Cenniku.

2. Jeżeli Umowa ani Cennik nie określają gwarantowanego terminu doręczenia Przesyłki kurierskiej, przyjmuje się, że wynosi on 14 dni.

3. Zasadą BPS jest doręczenie Przesyłek za pokwitowaniem bezpośrednio do rąk Odbiorcy. Przesyłka może być także doręczona do rak pełnoletniego domownika lub innych osób przebywających pod adresem wskazanym na Liście Przewozowym.

Przesyłki zaadresowane ogólnie na miejsce dostawy będą dostarczane do takiego miejsca.

Przesyłki nie będą doręczane do skrytek pocztowych lub na adres wskazany jedynie przy pomocy kodu pocztowego.

W przypadku Usługi pocztowej, Przesyłka może być doręczona także do rąk pełnoletniego domownika oraz innych osób uprawnionych do odbioru Przesyłki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zleceniodawca może udzielić dyspozycji zamieszczonej na Liście Przewozowym, ustalając odbiór Przesyłki przez Obiorcę w przedstawicielstwie BPS – tzw. Odbiór własny.

5. Pokwitowanie doręczenia Przesyłki może nastąpić na piśmie lub w formie elektronicznej. Pokwitowanie nie może być kwestionowane na tej tylko podstawie, że istnieje wyłącznie w formie elektronicznej.

6. W przypadku serwisu Ekspres w razie nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia Przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać Przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera termin Odbiorcy nie odpowiada.

7. W przypadku serwisu Standard w razie nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać Przesyłkę.

8. W przypadku zaistnienia okoliczności na które Kurier nie ma wpływu, uniemożliwiających pozostawienie awizo, dopuszcza się pozostawienie Przesyłki w przedstawicielstwie BPS.

9. Okres przetrzymywania Przesyłki w przedstawicielstwie BPS wynosi 7 dni roboczych, licząc od próby doręczenia.

10. Po upływie okresu określonego w §12.9. oraz braku odpowiedzi od Odbiorcy, BPS zwraca Przesyłkę Nadawcy wg stawek określonych w Cenniku.

11. Zwrot Przesyłki następuje również w sytuacji odmowy przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę lub błędnego adresu Odbiorcy.

12. BPS zastrzega sobie możliwość naliczenia opłaty za zwrot do Nadawcy niedoręczonej Przesyłki, wg stawek określonych w Cenniku.

13. W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki z przyczyn niezależnych od BPS, Nadawca zostanie powiadomiony o zaistniałych okolicznościach i wezwany do wskazania dalszych dyspozycji. W razie braku odpowiedzi BPS zwraca Przesyłkę Nadawcy, §12.12. stosuje się odpowiednio.

14. Jeśli za wykonanie Usług świadczonych przez BPS zobowiązanym do zapłaty jest Odbiorca, a Przesyłka została zwrócona Nadawcy, za wykonaną Usługę płaci Nadawca.

§13

1. Doręczenie Przesyłki Odbiorca lub osoba uprawniona potwierdza własnoręcznym i czytelnym podpisem, stwierdzając tym samym prawidłowość wykonania Usługi. W przypadku, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, doręczenie Przesyłki potwierdza osoba upoważniona do odbioru.

2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania Usługi lub stanu Przesyłki, winny być wpisane przez Odbiorcę w chwili jej przyjęcia na stosowanych przez BPS potwierdzeniach odbioru Przesyłki.

3. Przed pokwitowaniem doręczenia przesyłki i uiszczeniem wynikających z niego opłat Odbiorca nie może dokonać otwarcia przesyłki.

§14

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczanej Przesyłki, Kurier doręczający Przesyłkę niezwłocznie sporządza Protokół szkodowy.

2. Sporządzenia protokołu szkodowego może zażądać także Odbiorca, jeśli stwierdzi, że Przesyłka jest naruszona. Protokół sporządza się w obecności przedstawiciela BPS. Protokół podpisują Odbiorca i przedstawiciel BPS.

3. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania Usługi wygasa w skutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń, chyba, że ubytki lub uszkodzenia nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdzi po przyjęciu Przesyłki i nie później niż w ciągu 7 dni zgłosi BPS oraz udowodni, że szkoda powstała w czasie pomiędzy przyjęciem Przesyłki przez BPS a jej doręczeniem adresatowi.

§15

1. Odpowiedzialność BPS wobec Konsumentów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przewozowej regulują przepisy Prawa przewozowego.

2. Odpowiedzialność BPS wobec innych osób niż Konsumenci z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przewozowej regulują przepisy Prawa przewozowego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

a) Odpowiedzialność BPS z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia Przesyłki ogranicza się do najniższej z poniższych kwot:

 • zadeklarowanej wartości Przesyłki;
 • rzeczywistej, zwykłej wartości Przesyłki;
 • kwoty 150 złotych.

b) Za szkodę powstałą w skutek zwłoki w doręczeniu Przesyłki, BPS zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania do wysokości równowartości 50% kwoty przewoźnego, tzn. opłaty podstawowej za transport, wynikającej z Cennika aktualnego na datę nadania Przesyłki lub umowy zawartej z BPS, o ile zwłoka trwała dłużej niż jeden dzień.

W przypadku Usługi BPS STD+9 i BPS STD+12 w razie zwłoki w doręczaniu Przesyłki, BPS po rozpatrzeniu reklamacji płatnika Usługi, wypłaci odszkodowanie za szkodę inną niż w Przesyłce, w wysokości 100% kwoty zapłaconego przewoźnego, tj. opłaty podstawowej.

3. Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki.

4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli BPS świadczy Usługi pocztowe, BPS ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług zgodnie i w granicach określonych w Prawie pocztowym, tj.:
a) Za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki pocztowej nie będącej Przesyłką z korespondencją – w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy;
b) Za utratę Przesyłki z korespondencją – w wysokości dziesięciokrotności opłaty za Usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie Przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych;
c) Za opóźnienie w doręczeniu Przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za Usługę.

Jeżeli jednak niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi pocztowej jest następstwem czynu niedozwolonego, nastąpiło z winy umyślnej lub jest wynikiem rażącego niedbalstwa BPS, powyższych ograniczeń wysokości odszkodowania nie stosuje się; w takiej sytuacji odpowiedzialność BPS określona jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Usługę pocztową należy uznać za nienależycie wykonaną w szczególności w przypadku:
a) opóźnienia w doręczeniu Przesyłki;
b) uszkodzenia lub ubytku zawartości Przesyłki;
c) wykonania Usługi niezgodnie ze zleceniem oraz przepisami Prawa pocztowego.

6. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną w przypadku utraty Przesyłki. W przypadku niewykonania Usługi pocztowej niezależnie od należnego odszkodowania BPS zwraca w całości pobrana opłatę za Usługę pocztową.

Za utraconą uważa się Przesyłkę, która nie doszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w Liście Przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu doręczenia.

7. BPS nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli nastąpiło ono:
a) wskutek siły wyższej;
b) z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, niewywołanych winą BPS;
c) z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Odbiorcę przepisów prawa albo niniejszego Regulaminu;
d) z powodu właściwości Przesyłki.

Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu Przesyłki wynikło z w/w przyczyn, ciąży na BPS.

8. BPS powołując się na jedną z przyczyn wskazanych w §15.7. przedstawia dowód jej wystąpienia.

9. BPS jest zwolniony od odpowiedzialności określonej w §15.1. jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:
a) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków;
b) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;
c) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;
d) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Nadawcę lub Odbiorcę;
e) przewozu Przesyłek, które zgodnie z przepisami lub Umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

10. Jeżeli BPS na podstawie okoliczności danego wypadku wykaże, że utrata, ubytek lub uszkodzenie mogły powstać wskutek co najmniej jednej z przyczyn określonych w § 15.9., domniemywa się, że szkoda z nich wynikła.

11. BPS nie odpowiada za ubytek Przesyłki, której masy i liczby sztuk nie sprawdził przy nadaniu, jeżeli dostarczy ją bez śladu naruszenia, a w razie przewozu w zamkniętym środku transportowym - również z nienaruszonymi plombami nadawcy, chyba że osoba uprawniona udowodni, że szkoda powstała w czasie od przyjęcia Przesyłki do przewozu aż do jej wydania.

12. Jeżeli Przesyłka nadeszła do miejsca przeznaczenia w pojemniku transportowym, nie naruszonym, zamkniętym przez Nadawcę i z nienaruszonymi, założonymi przez niego plombami, domniemywa się, że szkoda nie nastąpiła w czasie przewozu.

13. BPS nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszego paragrafu w przypadku przyjęcia Przesyłki, chyba że:
a) szkodę stwierdzono w Protokole zgodnie z §19.3. Regulaminu;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy BPS;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa BPS;
d) szkoda, niedająca się z zewnątrz zauważyć, powstała w czasie między przyjęciem Przesyłki do przewozu a jej wydaniem i została zgłoszona w terminie 7 dni od doręczenia Przesyłki.

14. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy Regulamin nie ustanawia korzystniejszego poziomu odpowiedzialności lub odszkodowania niż przewiduje to Prawo pocztowe.

15. Z wyjątkiem odpowiedzialności w stosunku do Konsumentów, odpowiedzialność BPS ograniczona jest:
a) Z tytułu szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi dodatkowej  do wysokości równowartości 100% opłaty dodatkowej uiszczonej z tytułu przedmiotowej Usługi;
b) Z innych tytułów niż określone w §15.15.b i innych niż uszkodzenie, utrata lub ubytek w Przesyłce albo zwłoka w doręczeniu Przesyłki – do wartości poniesionej straty, jednak wysokość odszkodowania nie może przekroczyć wysokości opłaty podstawowej lub kwoty 150 zł – w zależności, która z tych kwot będzie niższa.

16. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, BPS nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki zawierającej przedmioty wyłączone z przewozu z mocy ustawy lub postanowień niniejszego Regulaminu;
b) zapisy na dokumentach Klienta, które są zwracane do nadawcy w ramach realizacji Usługi zwrot dokumentu
c) uszkodzenie opakowania jako części rzeczy stanowiącej substancję Przesyłki, jeśli opakowanie to jest jedynym opakowaniem Przesyłki, a uszkodzenie powstało jako normalne następstwo czynności ładunkowych oraz innych czynności dokonanych przez przewoźnika i związanych z wykonywaniem usług;
d) korzyści utracone przez Nadawcę, Odbiorcę, Zleceniodawcę lub inne osoby na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

§16

1. BPS zaleca ubezpieczenie Przesyłki oraz oferuje Usługę objęcia Przesyłki ubezpieczeniem, której koszt ponosi osoba płacąca za Usługę, według aktualnego Cennika.

2. Nadawca podpisując List Przewozowy z zadeklarowana wartością Przesyłki i naliczoną odpowiednio stawką ubezpieczenia potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie Przesyłek.

3. Główne postanowienia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zawartej między BPS a Ubezpieczycielem są udostępniane na żądanie.

4. W przypadku zlecenia przez Nadawcę wykonania Usługi pobrania (COD), Nadawca jest zobowiązany ubezpieczyć Przesyłkę na zasadach oferowanych przez BPS. W przypadku braku ubezpieczenia Przesyłki BPS nie wykona Usługi pobrania (COD).

 

§17

1. Przesyłka niedoręczalna może zostać otwarta przez BPS w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie nadawcy.

2. Otwarcie Przesyłki niedoręczalnej następuje niezwłocznie, chyba że List Przewozowy przewiduje inny termin.

3. Otwarcie Przesyłek niedoręczalnych będzie wykonywane w siedzibie BPS.

4. Otwarcia Przesyłki niedoręczalnej dokonuje komisja w składzie co najmniej trzech osób, powołana spośród pracowników BPS.

5. Otwarcie Przesyłki niedoręczalnej powinno być dokonane w sposób zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie jej opakowania.

6. Po otwarciu Przesyłki niedoręczalnej komisja dokonuje sprawdzenia, czy na wewnętrznej stronie opakowania nie zostało umieszczone oznaczenie Odbiorcy lub Nadawcy oraz ich adresy, a w przypadku ich braku komisja dokonuje oględzin zawartości Przesyłki.

7. W przypadku ustalenia przez komisję w trakcie czynności, o których mowa w §17.6. powyżej, danych umożliwiających doręczenie lub zwrot Przesyłki pocztowej, Przesyłka ta po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o komisyjnym jej otwarciu jest doręczana Odbiorcy albo zwracana Nadawcy.

8. W przypadku gdy otwarcie Przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej doręczenia albo zwrócenia Nadawcy albo gdy Nadawca odmówi przyjęcia zwróconej Przesyłki:
a) korespondencja stanowiąca Przesyłkę i jej opakowanie podlegają zniszczeniu przez BPS w sposób uniemożliwiający odtworzenie informacji zawartej w Przesyłce i na jej opakowaniu nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia otwarcia Przesyłki;
b) do zawartości Przesyłki innej niż korespondencja stosuje się odpowiednio przepisy art. 183art. 184 i art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

§18

1. BPS likwiduje Przesyłkę towarową w razie:
a) braku wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie lub wydaniu Przesyłki;
b) zaginięcia dokumentów przewozowych i braku możliwości ustalenia osoby uprawnionej do rozporządzania Przesyłką.

2. Likwidacji Przesyłki dokonuje się w drodze:
a) sprzedaży;
b) nieodpłatnego przekazania właściwej jednostce organizacyjnej;
c) zniszczenia.

3. BPS przystępuje do likwidacji:
a) niezwłocznie po upływie terminu odbioru rzeczy niebezpiecznych lub łatwo ulegających zepsuciu;
b) w pozostałych wypadkach - po upływie 30 dni od terminu odbioru Przesyłki, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia zawiadomienia uprawnionego o zamierzonej likwidacji Przesyłki.

4. Jeżeli nie ma możliwości przechowania Przesyłki albo przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wysokie w stosunku do wartości Przesyłki, BPS może przystąpić do likwidacji Przesyłki przed upływem terminów określonych w §18.3.b.

5. Jeżeli Przesyłkę sprzedano, uzyskaną kwotę oddaje się uprawnionemu po potrąceniu należności BPS. Jeżeli należności BPS przewyższają kwotę uzyskaną, różnicę pokrywa uprawniony (właściciel). Przy obliczaniu różnicy nie uwzględnia się należności powstałych z przyczyn niezależnych od uprawnionego.

6. Sposób likwidacji i wartość Przesyłki ustala komisja powołana przez BPS. Jeżeli nie ustalono ceny, bądź gdy Przesyłka zawiera rzeczy niepełnowartościowe, komisja ustala wartość likwidowanej Przesyłki w sposób szacunkowy, w razie potrzeby przy udziale rzeczoznawcy.

7. Do likwidacji Przesyłek mają odpowiednie zastosowanie przepisy o rzeczach znalezionych .

§19

1. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest złożenie przez uprawnionego reklamacji w siedzibie BPS, al. Budowlanych 64 80-298 Gdańsk. Reklamację można wnieść w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznie poprzez formularz lub mailowo na adres wskazany na stronie www.kurierbps.pl/pl/reklamacje.

2. Do wniesienia reklamacji uprawnieni są:
a) Nadawca, lub
b) Odbiorca, w przypadku, gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzec prawa dochodzenia roszczeń albo gdy Przesyłka zostanie doręczona Odbiorcy.

3. Reklamację można wnieść:

a) Z tytułu ubytku lub uszkodzenia Przesyłki pocztowej niebędącej Przesyłką z korespondencją:

Bezpośrednio po przyjęciu Przesyłki uszkodzonej lub z ubytkiem zawartości – jeżeli został sporządzony Protokół szkodowy przy przyjęciu Przesyłki;

Po przyjęciu Przesyłki – jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu zostało złożone pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń Przesyłki albo został sporządzony Protokół szkodowy;

W terminie 7 dni od daty przyjęcia Przesyłki – w przypadku uszkodzeń w ubytków niedających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu Przesyłki.

b) Z tytułu utraty Przesyłki – w dniu następnym po upływie terminu określonego w §15.6.;

c) Z tytułu opóźnienia w doręczeniu Przesyłki w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia – po upływie tego terminu.

W żadnym przypadku wniesienie reklamacji nie może nastąpić później niż 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki.

4. Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania reklamacji regulują:

a) w zakresie Usług przewozowych, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu Przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 38, poz. 266.).

b) w zakresie Usług pocztowych przepisy wykonawcze wydane na podstawie Prawa pocztowego oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie reklamacji Usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468).

5. Reklamacja powinna zawierać :
a) imię i nazwisko nadawcy albo adresata albo nazwę oraz adres do korespondencji albo adres siedziby nadawcy albo adresata, zwanego dalej "Reklamującym";
b) przedmiot reklamacji;
c) datę i miejsce nadania Przesyłki pocztowej;
d) numer dokumentu potwierdzającego nadanie lub numer Przesyłki pocztowej;
e) uzasadnienie reklamacji;
d) kwotę wysuwanego względem BPS roszczenia;
e) podpis Reklamującego - w przypadku reklamacji wnoszonej w postaci pisemnej;
f) datę wniesienia reklamacji;
g) niezbędną dokumentację, w tym: oryginał Listu Przewozowego, Protokół szkody podpisany przez obie strony umowy przewozu oraz dokumenty związane z wysokością i rodzajem roszczenia (oryginał faktury VAT lub kopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kalkulację kosztów wytworzenia, innych dokumentów dokumentujących poniesione straty).

6. Do reklamacji wniesionej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w §19.5. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, BPS może zażądać przekazania mu oryginałów tych dokumentów.

Oryginały dokumentów są zwracane Reklamującemu za pokwitowaniem, w każdej chwili na jego wniosek. W przypadku braku wniosku BPS zwraca je najpóźniej po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.

7. W przypadku stwierdzenia przez BPS nie spełniania przez reklamację wymogów o których mowa w §19.2, §19.5, gdy ich spełnienie jest konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, BPS wezwie Reklamującego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, na wskazany adres w wezwaniu. Termin ten nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.

8. BPS rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

9. Termin uważa się za zachowany, jeżeli BPS w tym terminie nadał (wysłał) odpowiedź na reklamację. W przypadku wniesienia reklamacji drogą elektroniczną ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej przez Reklamującego właściwego dla odpowiedzi, oznacza to zgodę na doręczanie pism dot. reklamacji drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.

10. BPS rozpatruje reklamację oraz odwołania niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania.

11. W przypadku uznania reklamacji odszkodowanie wypłaca się w terminie do 30 dni na rachunek bankowy uprawnionego, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – przekazem pocztowym.

12. W przypadku odmowy uznania reklamacji, uprawniony może wnieść odwołanie w terminie do 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej lub w momencie przesłania odpowiedzi drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez wnoszącego reklamacji.

13. W przypadku złożenia odwołania od rozstrzygnięcia w sprawie reklamacji po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się je bez rozpoznania, o czym operator pocztowy niezwłocznie powiadamia Reklamującego.

14. Informacja o wyniku rozpatrzenia odwołania powinna zawierać pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i o prawie do dochodzenia roszczeń określonych w prawie pocztowym w postępowaniu:
a) sądowym, albo
b) mediacyjnym przed Prezesem UKE, albo
c) przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE.

15. Nieudzielenie przez BPS odpowiedzi na reklamację lub odwołanie w terminie, o którym mowa w §19.10. skutkuje uznaniem reklamacji.

16. BPS informuje, iż dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym dotyczącym Usługi przewozowej przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

17. Roszczenia dochodzone na podstawie Regulaminu przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki.

18. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na czas postępowania reklamacyjnego.

§20

1. Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy nie będącymi Konsumentami nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczeń od przeszłych, aktualnych bądź przyszłych należności wobec BPS.

2. Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca nie będący Konsumentem nie może bez pisemnej zgody BPS przenieść należnych mu wierzytelności wobec BPS na osobę trzecią.

§21

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych zlecających wykonanie usług objętych niniejszym Regulaminem jest Business Pack Service Arkadiusz Jarząb ul. Budowlanych 64,  80-298 Gdańsk.

Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy i realizacji usług. Osoby te mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez wymienionych danych niemożliwe byłoby zawarcie umowy i wykonanie usług.

2. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się przepisy Prawa przewozowego chyba że ma zastosowanie Prawo pocztowe oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2019 roku, jednocześnie zostaje uchylony dotychczasowy Regulamin BPS z dnia 1 października 2017 roku.

_________

Regulamin do pobrania w wersji PDF Pobierz

Przejdź do regulaminu międzynarodowego

Partnerzy

Wspieramy

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco

Zadzwoń