Przesyłki kurierskie

Dostarczamy nawet tego samego dnia

Kurier BPS

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NADAWCY WOBEC PRZEWOŹNIKA

Większość sporów o odszkodowanie dotyczy roszczeń wobec przewoźników, jednak zdarzają się również sytuacje kiedy to przewoźnik ponosi szkodę w wyniku uchybień kontrahenta.

Regulacja dotycząca odpowiedzialności nadawcy ogranicza się właściwie do dwóch przepisów: art. 72 i 73 prawa przewozowego, które stanowią, iż to nadawca ponosi odpowiedzialność za:

- Szkodę wynikłą z  nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przewozu, podania w liście przewozowym danych niepełnych czy niezgodnych z rzeczywistością, lub wpisanych w niewłaściwym miejscu.
Najczęstszym błędem jest nieprawidłowo wypełniony list przewozowy. Wśród typowych szkód powstałych z tego powodu są kary administracyjne związane z przeciążeniem pojazdu, będące następstwem nieprawidłowego wpisania wagi przesyłki do listu przewozowego, kary związane z przewozem towarów niebezpiecznych bez zachowania odpowiednich warunków  będące wynikiem zatajenia przed przewoźnikiem charakteru ładunku. Nadawca przesyłki odpowiada także za wszelkie koszty poniesione przez przewoźnika w związku z przeładunkiem przesyłki w przypadku, gdy dane w liście przewozowym dotyczące masy przesyłki są niezgodne z prawdą.

- Szkodę wynikłą z niewłaściwego/wadliwego stanu przesyłki, niewłaściwego opakowania czy też jego całkowitego braku. Szkoda ta odnosi się do samej przesyłki - szkoda w postaci kosztów utylizacji zepsutego lub stwarzającego zagrożenie ładunku, uszkodzenia w środkach transportowych, czy uszkodzenia innych przesyłek.

Przesłanki odpowiedzialności nadawcy zostały w ust.1 art.72 wskazane w sposób bardzo konkretny, dlatego też należy go interpretować w sposób ścisły, co oznacza, że nadawca nie może zostać obciążony odpowiedzialnością na podstawie tego przepisu za czynności inne niż w nim wymienione. Z uwagi na brak uregulowania ograniczającego odpowiedzialność wynikającą z przepisu art. 72 prawa przewozowego, należy przyjąć, że odpowiedzialność ta, będzie odnosiła się zarówno do rzeczywistej straty, jak również do utraconych korzyści.

Partnerzy

Wspieramy

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco

Zadzwoń